Přihláška a OÚ

Přihlášku zašlete na adresu:

mailem na sarplaninac@seznam.cz

poštou na adresu:
PhDr. Dagmar Cestrová, Šípková 18, 400 11 Ústí nad Labem


Členský příspěvek do klubu je nejméně 500,- Kč, rodinný příslušník nejméně 300,- Kč (vyšší částka je samozřejmě možná a vítaná, je na úvaze a možnostech člena). '
Číslo účtu klubu je 882623399, kód peněžního ústavu 0800. 
Variabilní číslo -
pokud máte přidělené číslo člena, uveďte je jako variabilní symbol (seznam s čísly je na webu v informacích o klubu.

Pokud nemůžete platit z účtu, můžete pro platbu na účet využít složenku, kterou dostanete na poště. Pozor - do zprávy pro příjemce napište své jméno.

Informace o zpracování osobních údajů klubem:

INFORMACE PRO ČLENY KCHŠKT O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornajů z.s. (KCHŠKT) získává a zpracovává osobní údaje svých členů jen v nezbytném rozsahu k zajištění možnosti realizace práv a povinností členů KCHŠKT, k zajištění realizace účelu KCHŠKT a za účelem naplnění povinností z přijatých závazků.

Správcem osobních údajů je Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků z.s. IČO 67984681, se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, zapsaný ve spolkovém rejstříku.

KCHŠKTzpracovává tyto osobní údaje svých členů
1. jméno a příjmení,
2. datum narození,
3. adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
4. mailovou adresu
5. telefon
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (pořádání výstav, bonitací, vedení údajů o chovu plemen, které klub zastřešuje, žádosti o dotace apod.).
Osobní údaje zpracovává dle bodu 1 až 5 KCHŠKT jako správce po dobu 10 let ode dne, kdy přestane člen vykonávat činnost, pro kterou je členem KCHŠKT.
Na základě oprávněného zájmu KCHŠKT jako správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je správcem evidován.
KCHŠKT jako správce předává osobní údaje těmto zpracovatelům:
• Českému kynologickému svazu, z.s.(ČKS) jehož je členem
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem
• vedení evidence členské základny ČKS na základě směrnic ČKS a s tím souvisejícími činnostmi,
• identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)
• žádosti o dotace na základě §6b zákona o podpoře sportu.

Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným KCHŠKT má člen KCHŠKT právo požadovat:
a. přístup k osobním údajům (čl.16 GDPR)
b. opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů (čl.16 GDPR)
c. výmaz osobních údajů (čl.17 GDPR), což znamená vystoupit z KCHŠKT
d. omezení zpracování osobních údajů (čl.18 GDPR)
e. přenositelnost osobních údajů (čl.20 GDPR)
f. vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl.21 GDPR)
g. právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl.77 GDPR).

Lhůta k vyřízení žádosti člena KCHŠKT je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o další měsíc. O prodloužení lhůty musí být člen informován.

Dotazy ke zpracování osobních údajů může subjekt údajů podávat na adresu předsedy klubu, který je uveden na oficálním webu KCHŠKT nebo na adresu Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, nebo mailem na sarplaninac@seznam.cz

Zjistí-li člen KCHŠKT, že KCHŠKT zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu se svými povinnostmi, můžete požádat KCHŠKT o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takového stavu. Může také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz.


PhDr. Dagmar Cestrová
předseda Klubu chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků
  

PřílohaVelikost
prihlaska_kchskt.doc74.5 KB